A la nostra escola treballem amb la metodologia basada en projectes, sense llibres de text.  Partint de les idees prèvies dels nens i nenes, la formulació  d’hipòtesis i l’experimentació com a medi per aconseguir resoldre aquells reptes que se’ls hi plantegi.

Treballem de manera que tot allò que fem estigui contextualitzat i tingui sentit pels nens i nenes.  

Organitzem espais de Lliure Circulació. Són ambients d’aprenentatge i de relació on, a partir de diferents propostes disposades amb materials que provoquen l’interès pels infants, aquests poden actuar, experimentar, observar, inventar, imaginar, relacionar-se… 

Respectar els processos individuals significa disposar els ambients , els materials i les condicions perquè cada nen/a construeixi els seus aprenentatges diferenciats.

Potenciem l’ús de la conversa entre els infants i els mestres per tal que  esdevingui el motor de l’aprenentatge en un procés de desenvolupament global.

Com a protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge els nens i nenes participen conjuntament amb els seus mestres en la formulació dels objectius i la planificació del treball a fer a l’aula.  

Com a punt rellevant d’aquest procés donem gran importància al fet de compartir amb els alumnes els criteris d’avaluació.  L’avaluació entesa com a part integrada dins del procés d’aprenentatge, i no com a funció únicament qualificadora, és un dels pilars de la nostra manera de pensar i fer.